Tuesday, October 9, 2007

S I N G A P O R E

"MRT"-(ဘူတာရံု လို႔ ဆိုပါေတာ့)
ez.link ဆိုတဲ့ ကဒ္ေလးျဖတ္ျပီး အထဲကို၀င္ရတယ္


ရထားေစာင့္ေနတာ

No comments: