Sunday, May 20, 2007

မခ်စ္တတ္ မမုန္းတတ္တဲ့သူ

နည္းနည္းခ်စ္ရင္
နည္းနည္းပူေလာင္ရတယ္။
မ်ားမ်ားခ်စ္ရင္
မ်ားမ်ားပူေလာင္ရတယ္။
လံုး၀မခ်စ္ရင္
လံုး၀မပူေလာင္ရေတာ့ဘူး။
ဘယ္သူ႔ကိုမွ ၊ ဘယ္အရာကိုမွ မခ်စ္လိုက္ပါနဲ႔။
နည္းနည္းမုန္းရင္
နည္းနည္းဆင္းရဲရတယ္။
မ်ားမ်ားမုန္းရင္
မ်ားမ်ားဆင္းရဲရတယ္။
လံုး၀မမုန္းရင္
လံုး၀မဆင္းရဲရေတာ့ဘူး။
ဘယ္သူ႔ကိုမွ ၊ ဘယ္အရာကိုမွ မမုန္းလိုက္ပါနဲ႔။

No comments: